×

Nyttige nettsteder

Foreldreutvalget for barnehager:https://www.fubhg.no/

Barnehagefakta:http://barnehagefakta.no/

Barnekonvensjonen:https://www.unicef.no/file/barnekonvensjonenirammepng

Utdanningsdirektoratet:https://www.udir.no/

Kongsvinger kommune:https://www.kongsvinger.kommune.no/no/

Lover

Barnehageloven:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven

Lov om barn og foreldre:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7?q=barneloven

 

Veileder

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf